شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۲:۱۵

دکتر محسن شاطرزاده

مدیرعامل شرکت فن آوران انرژی پاک مجری اولین نیروگاه 100 مگاواتی بادی در شهرستان خواف استان خراسان


عضو هیات علمی ؛ استادیار

English Version

مقالات و کنفرانس ها

رديف

ارائه‌‌دهندگان‌مقاله

عنوان مقاله يا سخنراني علمي

نام كنفرانس محل كنفرانس و تاريخ برگزاري

1

محسن شاطرزاده
C. Mai
J. Perez

In Situ Organic-Inorganic (PUA-TMSM) HybridNanocomposite

8th, International Conference

on SOL-GEL, Portugal 1995

2

محسن شاطرزاده
C. Mai
J. Perez
C. Gauthier
J. F. Geread

Dynamic Mechanical Properties of Spherical Inclusions in Polymer Composite: A Self-Consistent Approach Considering Morphology

J. Polymer Composites, Dec. 1998

3

محسن شاطرزاده
C. Mai
J. Perez

Nanocomposite hybrid: Organique – Inoranique

Polymère ; de la Polymèrisation aux

Properiétès, polytechnica, Paris, 1996

4

محسن شاطرزاده
C. Mai
J. Perez
J. F. Geread

Dynamic Mechanical Properties of the SphericalInclusion in Polymer Composite: Case the Composites Based on Untreated, Aminosilane-treated and Elastomer Coated Fillers

18th, Risoe International Symposion on Materials Scince; Polymeric Composites, Denmark, 1-5 Sept. 1997

5

محسن شاطرزاده
C. Mai
J. Perez
J. F. Geread

A Self Consistent Approach Based on the Morphology in a filled polymer composite: Application for Composites Based on Untreated and Aminosilane – treated Fillers

International Conference on filled Polymers: Eurofillers’ 97, England - Manchester , 8-11 Sept. 1997

6

محسن شاطرزاده
C. Mai
J. Perez

Une Approche Auto-Coherente Basée Sur La Morphologie Dans Un Composite a Matrice Polymèr:Cas des Composites avec et Sanse Ensimag

Conference IMEC, Paris – France

May 1997

7

محسن شاطرزاده
C. Mai
J. Perez

Une Approche Auto-Coherente Basée Sur La Morphologie Dans Un Composite a Matrice Polymère

Conference Q-1, Suisse – March 1997

8

محسن شاطرزاده
Christian Mai
J. F. Gaerard
J. Perez

Dynamic Mechanical Properties of a SphericalInclusion Polymer Composite: A Self Consistent Approach based on the Morphologie

4th, International Conference on Composite Engineering (ICCE/4), USA, 3-12 July 1997

9

محسن شاطرزاده

Josef Perez

The Plasticity of the Composites: A Self-Consistent Approache Based on the High Stress Zones

5th, International Conference on Composite Engineering (ICCE/5), USA, 5-11, July 1998

10

محسن شاطرزاده

پژوهشهاي كاربردي حلقه مفقودة ارتباط دانشگاه با صنعت

ششمين سمينار ارتباط صنعت و دانشگاه- 12 اسفند 1376

11

محسن شاطرزاده
J. F. Gaerard
J. Perez

Zones Under High Stresses: Basis of Modeling the Plastic – Strain Behaviour of Filled Polymers

International Conference on Filled Polymers: Eurofillers’ 99-France, 6-10 Sep. 1999

12

R. Gaertner
محسن شاطرزاده
C. Gauthier
P. Franciosi

Rheological and Morhpological Influences on the Viscoelastic Behaviour of Polymer Composites

12th, International Conference on Composite Materials (ICCM12), Paris, 5-9 July 1998

پرزنتیشن ها

رديف

عنوان

1

استراتژي ساخت داخل در صنايع دريايي ايران

2

مروري برصنعت ايران با نگاهي به چشم انداز بيست ساله

3

ساماندهي صادرات خدمات فني و مهندسي

4

گزارش وضعيت ساخت داخل تلفن همراه در كشور

5

مشكلات صنعت ايران

6

استراتژي ملي نام و نشان سازي – برند ملي

7

توسعه ظرفيتها در شركتهاي سازنده بارعايت قانون حداكثر توان فني و مهندسي و با توجه به اصل 44 قانون اساسي

8

مروري بر صنعت ايران

9

همكاريهاي مشترك ايران و آمريكاي لاتين

10

نگاهي برصادرات كالا و خدمات در صنعت خودروسازي كشور با تكيه بر سياست برند ملي

11

صادرات صنعتي : حال و چشم انداز

12

ظرفيتهاي صنعت ايران

13

The Role of Social Justice in Development of Developing Countries

14

استفاده از توانمنديهاي صنايع داخلي و فرصتهاي برون مرزي در ساخت تجهيزات نفت و گاز و پتروشيمي

15

كنسرسيومهاي صادراتي و نقش آن در رشد و توسعه صادرات

16

لزوم تدوين استراتژي برند سازي

17

وضعيت همكاريهاي صنعتي و معدني با كشور هاي آمريكاي لاتين

18

The Capacities of Iran`s Industries

19

اجراي سياستهاي اصل 44قانون اساسي در صنعت و برنامه چشم انداز

20

لزوم ايجاد تحول در نظام تامين و تدارك كالا در كشور

21

مشكلات صنعت ايران

22

The Capacities of Iran`s Economy

23

The Capacities of Iran`s Technology

24

Parametros do Poder no Mondo do Hoje (مولفه های قدرت در جهان امروز)

25

بحران پولی جهانی و اثرات آن بر اقتصاد کشور برزیل

26

IRAN at a Glance – History, Economy, Industry, Science, Technology and International Cooperation

27

اخلاق و دیپلماسی

28

مروری بر سیر تحولات روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو برزیل

29

جهان امروز و قدرتهای نوظهور ضرورت همکاریهای جنوب – جنوب

30

مولفه های قدرت در جهان امروز با تکیه بر جایگاه علم و تکنولوژی

31

سیر تحولات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو برزیل با نگاهی براقدامات و ظرفیتهای فرهنگی

32

Proposal for Establishment of Trade Center in APSCO

33

سیاستگذاری تعاملات بین المللی در سازمان فضایی ایران

34

فرصتهای جمهوری اسلامی ایران در آمریکای لاتین با تکیه بر برزیل

35

جایگاه اقتصاد ؛ علم و تکنولوژی در توسعه روابط خارجی

36

استراتژي توسعه صنعتي کشور

37

استفاده از توانمندي هاي داخلي و فصتهاي برون مرزي در صنايع انرژي

38

اطلاعات جامع کشور برزیل

39

آمار صنعت ايران

40

اطلاعات جامع برزیل - انگلیسی

41

ایران قدرت منطقه ای

42

آيين‌نامه اجرايي تبصره 27 قانون دوم توسعه

43

توليد براي صادرات

44

حاملهاي انرژي و نقش آن در صنعت و معدن

45

سرمایه گذاری خارجی در صنعت

46

سند راهبرد توسعه صنعتی

47

شناسنامه ايالت هاي برزیل

48

ضرورت ایجاد نظم نوین جهانی

49

‌قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن

50

گزارش تبصره 13

51

گزارش صنعت

52

گزارش سرمايه گذاري خارجي

53

گزارش معاونت اقتصادی و بین الملل1386

54

مطالعه تطبيقي سازمان هاي توسعه اي

55

معرفي خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران

56

موانع جذب سرمايه گذاري در ايران

57

نگاهی بر بازاریابی و بازار شناسی

58

همایش بزرگ فرصتهای اقتصادی ایران و برزیل